Công khai bảng giá dịch vụ tại Bẹnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi

Chi tiết trong file đính kèm