Công khai giá dịch vụ năm 2022: 288/QĐ-BVNT

Công khai giá dịch vụ năm 2023: 409/QĐ-BVNT

Bảng giá vật tư tiêu hao: File đính kèm

Bảng giá thuốc: File đính kèm