1. Vị trí chức năng:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp là phòng chức năng thuộc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ cấu tổ chức của khoa gồm các bộ phận: Tổ chức - hành chính và văn thư lưu trữ; Kế hoạch - Tài chính; Quản lý công nghệ thông tin và chất lượng bệnh viện; Chỉ đạo tuyến và chương trình mục tiêu y tế - dân số; quản lý công tác điều dưỡng; Kiễm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và tư vấn dinh dưỡng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu Giám đốc bệnh viện quản lý và tổ chức thực hiện nội dung sau:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch chuyên môn, kế hoạch phát triển bệnh viện, ứng dụng công nghệ thông tin trong quan lý chất lượng bệnh viện; triển khai các hoạt động chỉ đạo tuyến, tư vấn tiết chế dinh dưỡng; quản lý, kiểm tra thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; phối hợp thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện; quản lý công tác điều dưỡng; thực hiện các chương trình mục tiêu y tế - dân số; hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật;

- Quản lý công tác tổ chức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; công tác cải cách thủ tục hành chính trong KCB, công tác văn thư lưu trữ; Quản lý công tác kế hoạch - tài chính, thanh toán chi phí KCB, KCB BHYT, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

- Phối hợp với các khoa, phòng khác thực hiện trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện chương trình tư vấn dinh dưỡng, công tác khám sàng lọc phát hiện sớm người bệnh tiền đái tháo đường, đái tháo đường, các bệnh lý do thiếu hụt iốt và tư vấn sức khỏe tại cộng đồng;

- Phối hợp quản lý, phân loại quản lý chất thải y tế; phòng, chống dịch bệnh; tham gia xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chất lượng bệnh viện, tiêu chí bệnh viện an toàn;

- Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của viên chức y tế tại các cở y tế, cải cách các thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh;

- Tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ khoa học trong khám bệnh chữa bệnh; tham gia thực hiện công tác đào tạo, tập huấn, công tác chỉ đạo tuyến chuyên ngành nội tiết cho tuyến y tế cơ sở;

- Quản lý sử dụng, bảo quản trang thiết bị, tài sản của Phòng và tài sản chung của bệnh viện; quản lý và phân công viên chức lao động thuộc Phòng theo đúng chức danh chuyên môn và vị trí việc làm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện một số chức năng nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao.