1. Vị trí chức năng:

- Khoa Dược - Trang thiết bị y tế là khoa chuyên môn, kỹ thuật thuộc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm các bộ phận: Quản lý kho chẵn, kho lẻ, Nhà thuốc bệnh viện, bộ phận dược lâm sàng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, hóa chất, hóa chất xét nghiệm phục vụ bệnh viện và người bệnh; tổ chức hoạt động dược lâm sàng; cung cấp thuốc đến khoa lâm sàng.

- Phối hợp với các khoa, phòng khác thực hiện trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện chương trình tư vấn dinh dưỡng, công tác khám sàng lọc phát hiện sớm người bệnh tiền đái tháo đường, đái tháo đường, các bệnh lý do thiếu hụt iốt và tư vấn sức khỏe tại cộng đồng;

- Thực hiện quy chế bệnh viện, quy trình chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, phân loại quản lý chất thải y tế; phòng, chống dịch bệnh; tham gia xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chất lượng bệnh viện, tiêu chí bệnh viện an toàn;

- Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của viên chức y tế tại các cở y tế, cải cách các thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh;

- Tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ khoa học trong khám bệnh chữa bệnh; tham gia thực hiện công tác đào tạo, tập huấn, công tác chỉ đạo tuyến chuyên ngành nội tiết cho tuyến y tế cơ sở;

- Quản lý sử dụng, bảo quản trang thiết bị, tài sản của khoa; quản lý và phân công viên chức lao động thuộc khoa theo đúng chức danh chuyên môn và vị trí việc làm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Tham mưu đề xuất Giám đốc bệnh viện kế hoạch đào tạo và phát triển dịch vụ chuyên môn kỹ thuật của khoa phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân;

- Thực hiện một số chức năng nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao.